Faculty Details


No Name   Unit Contact Number 2208xxxx Home page Email: xxxx@jncasr.ac.in
1 Amitabh Joshi
EOBU 2802 / 2803 ajoshi  
2 Anuranjan Anand
MBGU 2804 / 2805 anand  
3 Balasubramanian Sundaram
CPMU 2808 / 2809 bala  
4 Bivas Saha   ICMS / CPMU 2619 bsaha  
5 C. P. Rajendran   GDU 2970 rajendran  
6 C.N.R Rao   ICMS 2761 cnrrao  
7 Chandrabhas Narayana
CPMU 2810 / 2811 / 2853 cbhas  
8 Diwakar S. Venkatesan   EMU 2828 diwakar  
9 Eswaramoorthy M
CPMU 2870 eswar  
10 G.U. Kulkarni
CPMU 2814 / 2913 / 2916 kulkarni  
11 Ganesh Subramanian
EMU 2896 sganesh  
12 Govindaraju T
NCU 2969 tgraju  
13 H Ila   NCU 2714 hila  
14 Hemalatha Balaram
MBGU 2812 / 2813 / 2858 hb  
15 James P. Clement Chelliah   MBGU 2613 / 2631 chelliah  
16 Jayanta Haldar
NCU 2565 jayanta  
17 K. B. Sinha   EMU \ TSU 2754 kbs  
18 K.S. Narayan
CPMU 2822 / 2823 narayan  
19 Kanishka Biswas   NCU 2678 kanishka  
20 Kaustuv Sanyal
MBGU 2878 / 2898 sanyal  
21 Kavita Jain   TSU \ EOBU 2948 jain  
22 Krishnan V.   ETU 2759 vkrish  
23 Kundu Tapas K.
MBGU 2840 / 2841 tapas  
24 Kushagra Bansal   MBGU 2926 bansalk  
25 M. R. S. Rao
MBGU 2754 / 2864 / 2865 mrsrao  
26 Maneesha Inamdar
MBGU 2818 / 2819 inamdar  
27 Meheboob Alam
EMU 2801 meheboob  
28 Meher K. Prakash   TSU 2582 meher  
29 Namita Surolia
MBGU 2820 / 2821 surolia  
30 Narasimha Roddam
EMU 2999 roddam  
31 Premkumar Senguttuvan
ICMS 2629 prem  
32 Rajesh Ganapathy   ICMS 2572 rajeshg  
33 Ranjan Datta   ICMS 2571 ranjan  
34 Ranjani Viswanatha   ICMS 2573 rv  
35 Ravi Manjithaya   MBGU 2924 ravim  
36 S. N. Bhat   ETU 2846 snb  
37 Santosh Ansumali
EMU 2938 ansumali  
38 Sarit S. Agasti   NCU \ CPMU 2628 sagasti  
39 Sebastian C Peter
NCU 2998 sebastiancp  
40 Sheeba Vasu
EOBU 2987 / 2580 sheeba  
41 Shivaprasad S. M.   CPMU 2947 smsprasad  
42 Shobhana Narasimhan
TSU 2833 / 2835 shobhana  
43 Sreenivas K. R.
EMU 2836 / 2837 / 2873 krs  
44 Sridhar Rajaram
ICMS \ NCU 2560 rajaram  
45 Srikanth Sastry
TSU 2838 / 2874 / 2928 sastry  
46 Subi Jacob George
NCU 2964 george  
47 Subir K. Das
TSU 2961 / 2962 das  
48 Sundaresan A.
CPMU 2824 / 2857 sundaresan  
49 Swapan Pati
TSU 2839 / 2903 pati  
50 Tapas Kumar Maji
CPMU 2826 / 2932 tmaji  
51 Udaykumar Ranga
MBGU 2830 / 2831 / 2832 udaykumar  
52 Umesh V. Waghmare
TSU 2842 / 2743 waghmare  
53 Valdiya K. S.   GDU 2787 valdiya  
54 Vidhyadhiraja N. S.
TSU 2790 raja  
55 Vidya T. N. C.
EOBU 2968 tncvidya  TOP

Research Units

           

Dean Offices &

Administrative Units

           

Academic Programmes

           

Information for Visitors

           

JNC Quick Links


Tenders

Search Person


Jncasr News   

Announcements