Faculty Details


No Name   Unit Contact Number 2208xxxx Home page Email: xxxx@jncasr.ac.in
1 Amitabh Joshi
EOBU 2802 / 2803 ajoshi  
2 Anuranjan Anand
MBGU 2804 / 2805 anand  
3 Balasubramanian Sundaram
CPMU 2808 / 2809 bala  
4 Bani Kanta Sarma   NCU 2588 bksarma  
5 Bivas Saha   ICMS / CPMU 2619 bsaha  
6 C. P. Rajendran   GDU 2970 rajendran  
7 C.N.R Rao   ICMS 2761 cnrrao  
8 Chandrabhas Narayana
CPMU 2810 / 2811 / 2853 cbhas  
9 Diwakar S. Venkatesan   EMU 2828 diwakar  
10 Eswaramoorthy M
CPMU 2870 eswar  
11 G.U. Kulkarni
CPMU 2814 / 2913 / 2916 kulkarni  
12 Ganesh Subramanian
EMU 2896 sganesh  
13 Govindaraju T
NCU 2969 tgraju  
14 H Ila   NCU 2714 hila  
15 Hemalatha Balaram
MBGU 2812 / 2813 / 2858 hb  
16 James P. Clement Chelliah   MBGU 2613 / 2631 chelliah  
17 Jayanta Haldar
NCU 2565 jayanta  
18 K. B. Sinha   EMU \ TSU 2754 kbs  
19 K.S. Narayan
CPMU 2822 / 2823 narayan  
20 Kanishka Biswas   NCU 2678 kanishka  
21 Kaustuv Sanyal
MBGU 2878 / 2898 sanyal  
22 Kavita Jain   TSU \ EOBU 2948 jain  
23 Krishnan V.   ETU 2759 vkrish  
24 Kundu Tapas K.
MBGU 2840 / 2841 tapas  
25 Kushagra Bansal   MBGU 2926 bansalk  
26 M. R. S. Rao
MBGU 2754 / 2864 / 2865 mrsrao  
27 Maneesha Inamdar
MBGU 2818 / 2819 inamdar  
28 Meheboob Alam
EMU 2801 meheboob  
29 Meher K. Prakash   TSU 2582 meher  
30 Namita Surolia
MBGU 2820 / 2821 surolia  
31 Narasimha Roddam
EMU 2999 roddam  
32 Premkumar Senguttuvan
ICMS 2629 prem  
33 Rajesh Ganapathy   ICMS 2572 rajeshg  
34 Ranjan Datta   ICMS 2571 ranjan  
35 Ranjani Viswanatha   ICMS 2573 rv  
36 Ravi Manjithaya   MBGU 2924 ravim  
37 S. N. Bhat   ETU 2846 snb  
38 Santosh Ansumali
EMU 2938 ansumali  
39 Sarit S. Agasti   NCU \ CPMU 2628 sagasti  
40 Sebastian C Peter
NCU 2998 sebastiancp  
41 Sheeba Vasu
EOBU 2987 / 2580 sheeba  
42 Shivaprasad S. M.   CPMU 2947 smsprasad  
43 Shobhana Narasimhan
TSU 2833 / 2835 shobhana  
44 Sreenivas K. R.
EMU 2836 / 2837 / 2873 krs  
45 Sridhar Rajaram
ICMS \ NCU 2560 rajaram  
46 Srikanth Sastry
TSU 2838 / 2874 / 2928 sastry  
47 Subi Jacob George
NCU 2964 george  
48 Subir K. Das
TSU 2961 / 2962 das  
49 Sundaresan A.
CPMU 2824 / 2857 sundaresan  
50 Swapan Pati
TSU 2839 / 2903 pati  
51 Tapas Kumar Maji
CPMU 2826 / 2932 tmaji  
52 Udaykumar Ranga
MBGU 2830 / 2831 / 2832 udaykumar  
53 Umesh V. Waghmare
TSU 2842 / 2743 waghmare  
54 Valdiya K. S.   GDU 2787 valdiya  
55 Vidhyadhiraja N. S.
TSU 2790 raja  
56 Vidya T. N. C.
EOBU 2968 tncvidya  TOP

Research Units

           

Dean Offices &

Administrative Units

           

Academic Programmes

           

Information for Visitors

           

JNC Quick Links


Tenders

Search Person


Jncasr News   

Announcements