Faculty


No Name   Unit Contact Number 2208xxxx Home page Email: xxxx@jncasr.ac.in
1 Amitabh Joshi
EOBU 2802 / 2803 ajoshi  
2 Anuranjan Anand
MBGU 2804 / 2805 anand  
3 Balasubramanian Sundaram
CPMU 2808 / 2809 bala  
4 Bivas Saha   ICMS / CPMU 2619 bsaha  
5 C. P. Rajendran   GDU 2970 rajendran  
6 C.N.R Rao   ICMS 2761 cnrrao  
7 Chandrabhas Narayana
CPMU 2810 / 2811 / 2853 cbhas  
8 Diwakar S. Venkatesan   EMU 2828 diwakar  
9 Eswaramoorthy M
CPMU 2870 eswar  
10 G.U. Kulkarni
CPMU 2814 / 2913 / 2916 kulkarni  
11 Ganesh Subramanian
EMU 2896 sganesh  
12 Govindaraju T
NCU 2969 tgraju  
13 H Ila   NCU 2714 hila  
14 Hemalatha Balaram
MBGU 2812 / 2813 / 2858 hb  
15 James P. Clement Chelliah   MBGU 2613 / 2631 chelliah  
16 Jayanta Haldar
NCU 2565 jayanta  
17 K. B. Sinha   EMU \ TSU 2754 kbs  
18 K.S. Narayan
CPMU 2822 / 2823 narayan  
19 Kanishka Biswas   NCU 2678 kanishka  
20 Kaustuv Sanyal
MBGU 2878 / 2898 sanyal  
21 Kavita Jain   TSU \ EOBU 2948 jain  
22 Krishnan V.   ETU 2759 vkrish  
23 Kundu Tapas K.
MBGU 2840 / 2841 tapas  
24 M. R. S. Rao
MBGU 2754 / 2864 / 2865 mrsrao  
25 Maneesha Inamdar
MBGU 2818 / 2819 inamdar  
26 Meheboob Alam
EMU 2801 meheboob  
27 Meher K. Prakash   TSU 2582 meher  
28 Namita Surolia
MBGU 2820 / 2821 surolia  
29 Narasimha Roddam
EMU 2999 roddam  
30 Premkumar Senguttuvan
ICMS 2629 prem  
31 Rajesh Ganapathy   ICMS 2572 rajeshg  
32 Ranjan Datta   ICMS 2571 ranjan  
33 Ranjani Viswanatha   ICMS 2573 rv  
34 Ravi Manjithaya   MBGU 2924 ravim  
35 S. N. Bhat   ETU 2846 snb  
36 Santosh Ansumali
EMU 2938 ansumali  
37 Sarit S. Agasti   NCU \ CPMU 2628 sagasti  
38 Sebastian C Peter
NCU 2998 sebastiancp  
39 Sheeba Vasu
EOBU 2987 / 2580 sheeba  
40 Shivaprasad S. M.   CPMU 2947 smsprasad  
41 Shobhana Narasimhan
TSU 2833 / 2835 shobhana  
42 Sreenivas K. R.
EMU 2836 / 2837 / 2873 krs  
43 Sridhar Rajaram
ICMS \ NCU 2560 rajaram  
44 Srikanth Sastry
TSU 2838 / 2874 / 2928 sastry  
45 Subi Jacob George
NCU 2964 george  
46 Subir K. Das
TSU 2961 / 2962 das  
47 Sundaresan A.
CPMU 2824 / 2857 sundaresan  
48 Swapan Pati
TSU 2839 / 2903 pati  
49 Tapas Kumar Maji
CPMU 2826 / 2932 tmaji  
50 Udaykumar Ranga
MBGU 2830 / 2831 / 2832 udaykumar  
51 Umesh V. Waghmare
TSU 2842 / 2743 waghmare  
52 Valdiya K. S.   GDU 2787 valdiya  
53 Vidhyadhiraja N. S.
TSU 2790 raja  
54 Vidya T. N. C.
EOBU 2968 tncvidya  







TOP