Research Group Publications

Research Group | Year Index | Home

Amitabh Joshi Anuranjan Anand Balasubramanian Sundaram Bivas Saha C. P. Rajendran 
C.N.R Rao C.N.R Rao Chandrabhas Narayana Diwakar S. Venkatesan Eswaramoorthy M
G.U. Kulkarni Ganesh Subramanian Govindaraju T H Ila Hemalatha Balaram 
James P. Clement Chelliah Jayanta Haldar K. B. Sinha K.S. Narayan Kanishka Biswas 
Kaustuv Sanyal Kavita Jain Krishnan V.Kundu Tapas K.M. R. S. Rao 
Maneesha Inamdar Meheboob