Technical

R & D


      Technical Staff

Sno Name Unit Contact Number 2208xxxx Email: xxxx@jncasr.ac.in
1
Abhishek Kumar Mishra
TSU 2834 abhishek.kumar
2
Abishek Kannan Iyer
NCU 2998 abishekiyer
3
Anitha G
TSU 2707 anithag
4
Ashok Kumar
MBGU 2865 akumar
5
atul
complab 2779 atul
6
B Saraiah
NCU 2633 bsaraiah
7
CA Anitha
MBGU 2805 anitha
8
Deb Sankar De
TSU 2986 debsankarde
9
Deepak Rao
EMU 2829 deepakrao
10
Diana E Rodrigues
MBGU   rodriguesd
11
Evangeline Arulmalar
EOBU 2855 evangelinearulmalar
12
Goutham B.M.
NCU 2716 gouthambm
13
Jyothi Kunala
MBGU 2813 jyothikunala
14
Kanchan Singh
CPMU 2809 kanchans
15
Kishor Upadhyaya
ICMS 2561 upadhyayak
16
Lavanya T
MBGU 2831 / 2863 lavanyat
17
M D . Rohan Subbaiah   -
EMU 2829 rohans
18
Madhushankar B.N.
CPMU 2823 / 2516 madhushankar
19
Manjunath MN
CPMU 2823 manjunathmn
20
Mekha G Mohan
MBGU 2831 / 2832 mekha
21
Muthumeenakshi Bhaskaran
NCU   mbhaskaran
22
N Jeelan Basha
MBGU 2841 / 2547 / 2715 jeelan
23
Ningmuankim
  ningmuankim
24
Poulomi Banerjee
MBGU 2819 poulomi
25
Pradeep P Shanbogh
NCU 2998 pradeepshanbogh
26
Praveen Kumar
CPMU 2561 / 2562 / 2563 praveenk
27
Ramachandran B
MBGU 2841 chandranbrama
28
Renu Tomar
ICMS 2532 renutomar
29
Rishikesh Gopal Lotke
MBGU 2831 rishikeshlotke
30
Sakthi Veena M
TSU 2579 sakthiveena
31
Samrat Rao
EMU 2908 samrat.rao
32
Satya Krishna Pentakota
MBGU 2865 satya_krishna
33
Satyendra Prasad
EMU 2632 stndrprasad
34
Selvi NR
CPMU 2850 / 2851 / 2852 nrselvi
35
Shiny Joy
MBGU 2821 shinyjoy
36
Snehajyoti Chatterjee
MBGU 2841 jyotis
37
Somananda Sanyal
TSU 2903 somanandasanyal
38
Sonia Kulkarni
MBGU 2813 sonia
39
Srikanth R
CPMU 2857 srikanthr
40
Subhankar Chakraborty
EOBU   subhankarc
41
sumanaa
CPMU 2875 sumanaa
42
Sundarayya Yanamandra
CPMU 2850 / 2851 / 2852 sundarayya
43
Sunil Kumar K
ICMS 2529 sunilkumark
44
Thripuranthaka m
CPMU 2912 thripuranthaka
45
Umesh TG
EOBU 2803 umeshtg
46
Vasudeva Bhat
MBGU 2865 / 2868 vbhat
47
Vijay Venugopalan
CPMU   vvijay
48
Webmaster(JNCASR)
  webmaster
49
Webmaster(JNCASR)
  webmaster

      R & D Staff

Sno Name Unit Contact Number 2208xxxx Email: xxxx@jncasr.ac.in
1
Bharati Singh
CCMS   bharati_singh
2
CA Anitha
MBGU 2805 anitha
3
Deb Sankar De
TSU 2986 debsankarde
4
Deepak Rao
EMU 2829 deepakrao
5
Diana E Rodrigues
MBGU   rodriguesd
6
Evangeline Arulmalar
EOBU 2855 evangelinearulmalar
7
Jyothi Kunala
MBGU 2813 jyothikunala
8
Lavanya T
MBGU 2831 / 2863 lavanyat
9
M D . Rohan Subbaiah   -
EMU 2829 rohans
10
Madhushankar B.N.
CPMU 2823 / 2516 madhushankar
11
Mekha G Mohan
MBGU 2831 / 2832 mekha
12
Poulomi Banerjee
MBGU 2819 poulomi
13
Prajwal Rao K
EMU   prajwalrao
14
Praveen Kumar
CPMU 2561 / 2562 / 2563 praveenk
15
Ramachandran B
MBGU 2841 chandranbrama
16
Rishikesh Gopal Lotke
MBGU 2831 rishikeshlotke
17
Satya Krishna Pentakota
MBGU 2865 satya_krishna
18
Satyendra Prasad
EMU 2632 stndrprasad
19
Snehajyoti Chatterjee
MBGU 2841 jyotis
20
Somananda Sanyal
TSU 2903 somanandasanyal
21
Sonia Kulkarni
MBGU 2813 sonia
22
Srikanth R
CPMU 2857 srikanthr
23
Subhankar Chakraborty
EOBU   subhankarc
24
Sunil Kumar K
ICMS 2529 sunilkumark
25
Umesh TG
EOBU 2803 umeshtg
26
Vasudeva Bhat
MBGU 2865 / 2868 vbhat
27
Vijay Venugopalan
CPMU   vvijay