Technical

R & D


      Technical Staff

Sno Name Unit Contact Number 2208xxxx Email: xxxx@jncasr.ac.in
1
Abhishek Kumar Mishra
TSU 2834 abhishek.kumar
2
Abishek Kannan Iyer
NCU 2998 abishekiyer
3
Anangi Brahmaiah
CPMU   brahmaiah
4
Anitha G
TSU 2707 anithag
5
Arka Sarkar
NCU   arkasarkar
6
Ashok Kumar
MBGU 2865 akumar
7
B Saraiah
NCU 2633 bsaraiah
8
CA Anitha
MBGU 2805 anitha
9
Deb Sankar De
TSU 2986 debsankarde
10
Deepak Rao
EMU 2829 deepakrao
11
Diana E Rodrigues
MBGU   rodriguesd
12
Evangeline Arulmalar
EOBU 2855 evangelinearulmalar
13
Goutham B.M.
NCU 2716 gouthambm
14
Jyothi Kunala
MBGU 2813 jyothikunala
15
Kanchan Singh
CPMU 2809 kanchans
16
Kishor Upadhyaya
ICMS 2561 upadhyayak
17
Lavanya T
MBGU 2831 / 2863 lavanyat
18
M D . Rohan Subbaiah   -
EMU 2829 rohans
19
Madhushankar B.N.
CPMU 2823 / 2516 madhushankar
20
Manjunath MN
CPMU 2823 manjunathmn
21
Mekha G Mohan
MBGU 2831 / 2832 mekha
22
Muthumeenakshi Bhaskaran
NCU   mbhaskaran
23
N Jeelan Basha
MBGU 2841 / 2547 / 2715 jeelan
24
Ningmuankim
  ningmuankim
25
Poulomi Banerjee
MBGU 2819 poulomi
26
Pradeep P Shanbogh
NCU 2998 pradeepshanbogh
27
Praveen Kumar
CPMU 2561 / 2562 / 2563 praveenk
28
Ramachandran B
MBGU 2841 chandranbrama
29
Renu Tomar
ICMS 2532 renutomar
30
Rishikesh Gopal Lotke
MBGU 2831 rishikeshlotke
31
Sakthi Veena M
TSU 2579 sakthiveena
32
Samrat Rao
EMU 2908 samrat.rao
33
Satya Krishna Pentakota
MBGU 2865 satya_krishna
34
Satyendra Prasad
EMU 2632 stndrprasad
35
Selvi NR
CPMU 2850 / 2851 / 2852 nrselvi
36
Shiny Joy
MBGU 2821 shinyjoy
37
Snehajyoti Chatterjee
MBGU 2841 jyotis
38
Somananda Sanyal
TSU 2903 somanandasanyal
39
Sonia Kulkarni
MBGU 2813 sonia
40
Srikanth R
CPMU 2857 srikanthr
41
Subhankar Chakraborty
EOBU   subhankarc
42
sumanaa
CPMU 2875 sumanaa
43
Sundarayya Yanamandra
CPMU 2850 / 2851 / 2852 sundarayya
44
Sunil Kumar K
ICMS 2529 sunilkumark
45
Thripuranthaka m
CPMU 2912 thripuranthaka
46
Umesh TG
EOBU 2803 umeshtg
47
Vasudeva Bhat
MBGU 2865 / 2868 vbhat
48
Vijay Venugopalan
CPMU   vvijay
49
Webmaster(JNCASR)
  webmaster
50
Webmaster(JNCASR)
  webmaster

      R & D Staff

Sno Name Unit Contact Number 2208xxxx Email: xxxx@jncasr.ac.in
1
Anangi Brahmaiah
CPMU   brahmaiah
2
Arka Sarkar
NCU   arkasarkar
3
Bharati Singh
CCMS   bharati_singh
4
CA Anitha
MBGU 2805 anitha
5
Deb Sankar De
TSU 2986 debsankarde
6
Deepak Rao
EMU 2829 deepakrao
7
Diana E Rodrigues
MBGU   rodriguesd
8
Evangeline Arulmalar
EOBU 2855 evangelinearulmalar
9
Jyothi Kunala
MBGU 2813 jyothikunala
10
Lavanya T
MBGU 2831 / 2863 lavanyat
11
M D . Rohan Subbaiah   -
EMU 2829 rohans
12
Madhushankar B.N.
CPMU 2823 / 2516 madhushankar
13
Mekha G Mohan
MBGU 2831 / 2832 mekha
14
Poulomi Banerjee
MBGU 2819 poulomi
15
Prajwal Rao K
EMU   prajwalrao
16
Praveen Kumar
CPMU 2561 / 2562 / 2563 praveenk
17
Ramachandran B
MBGU 2841 chandranbrama
18
Rishikesh Gopal Lotke
MBGU 2831 rishikeshlotke
19
Satya Krishna Pentakota
MBGU 2865 satya_krishna
20
Satyendra Prasad
EMU 2632 stndrprasad
21
Snehajyoti Chatterjee
MBGU 2841 jyotis
22
Somananda Sanyal
TSU 2903 somanandasanyal
23
Sonia Kulkarni
MBGU 2813 sonia
24
Srikanth R
CPMU 2857 srikanthr
25
Subhankar Chakraborty
EOBU   subhankarc
26
Sunil Kumar K
ICMS 2529 sunilkumark
27
Umesh TG
EOBU 2803 umeshtg
28
Vasudeva Bhat
MBGU 2865 / 2868 vbhat
29
Vijay Venugopalan
CPMU   vvijay