Technical

R & D


      Technical Staff

Sno Name Unit Contact Number 2208xxxx Email: xxxx@jncasr.ac.in
1
Abhishek Kumar Mishra
TSU 2834 abhishek.kumar
2
Abishek Kannan Iyer
NCU 2998 abishekiyer
3
Anangi Brahmaiah
CPMU   brahmaiah
4
Anitha G
TSU 2707 anithag
5
Arka Sarkar
NCU   arkasarkar
6
Ashok Kumar
MBGU 2865 akumar
7
B Saraiah
NCU 2633 bsaraiah
8
CA Anitha
MBGU 2805 anitha
9
Deb Sankar De
TSU 2986 debsankarde
10
Deepak Rao
EMU 2829 deepakrao
11
Diana E Rodrigues
MBGU   rodriguesd
12
Evangeline Arulmalar
EOBU 2855 evangelinearulmalar
13
Goutham B.M.
NCU 2716 gouthambm
14
Jyothi Kunala
MBGU 2813 jyothikunala
15
Kishor Upadhyaya
ICMS 2561 upadhyayak
16
Lavanya T
MBGU 2831 / 2863 lavanyat
17
M D . Rohan Subbaiah   -
EMU 2829 rohans
18
Madhushankar B.N.
CPMU 2823 / 2516 madhushankar
19
Manjunath MN
CPMU 2823 manjunathmn
20
Mekha G Mohan
MBGU 2831 / 2832 mekha
21
Muthumeenakshi Bhaskaran
NCU   mbhaskaran
22
N Jeelan Basha
MBGU 2841 / 2547 / 2715 jeelan
23
Ningmuankim
  ningmuankim
24
Pavana R
CPMU 2875 pavana
25
Poulomi Banerjee
MBGU 2819 poulomi
26
Pradeep P Shanbogh
NCU 2998 pradeepshanbogh
27
Praveen Kumar
CPMU 2561 / 2562 / 2563 praveenk
28
Ramachandran B
MBGU 2841 chandranbrama
29
Renu Tomar
ICMS 2532 renutomar
30
Rishikesh Gopal Lotke
MBGU 2831 rishikeshlotke
31
Sakthi Veena M
TSU 2579 sakthiveena
32
Samrat Rao
EMU 2908 samrat.rao
33
Satya Krishna Pentakota
MBGU 2865 satya_krishna
34
Satyendra Prasad
EMU 2632 stndrprasad
35
Selvi NR
CPMU 2850 / 2851 / 2852 nrselvi
36
Shiny Joy
MBGU 2821 shinyjoy
37
Snehajyoti Chatterjee
MBGU 2841 jyotis
38
Somananda Sanyal
TSU 2903 somanandasanyal
39
Sonia Kulkarni
MBGU 2813 sonia
40
Srikanth R
CPMU 2857 srikanthr
41
Subhankar Chakraborty
EOBU   subhankarc
42
Sundarayya Yanamandra
CPMU 2850 / 2851 / 2852 sundarayya
43
Sunil Kumar K
ICMS 2529 sunilkumark
44
Thripuranthaka m
CPMU 2912 thripuranthaka
45
Umesh TG
EOBU 2803 umeshtg
46
Vasudeva Bhat
MBGU 2865 / 2868 vbhat
47
Vijay Venugopalan
CPMU   vvijay
48
Webmaster(JNCASR)
  webmaster
49
Webmaster(JNCASR)
  webmaster

      R & D Staff

Sno Name Unit Contact Number 2208xxxx Email: xxxx@jncasr.ac.in
1
Anangi Brahmaiah
CPMU   brahmaiah
2
Arka Sarkar
NCU   arkasarkar
3
Bharati Singh
CCMS   bharati_singh
4
CA Anitha
MBGU 2805 anitha
5
Deb Sankar De
TSU 2986 debsankarde
6
Deepak Rao
EMU 2829 deepakrao
7
Diana E Rodrigues
MBGU   rodriguesd
8
Evangeline Arulmalar
EOBU 2855 evangelinearulmalar
9
Jyothi Kunala
MBGU 2813 jyothikunala
10
Lavanya T
MBGU 2831 / 2863 lavanyat
11
M D . Rohan Subbaiah   -
EMU 2829 rohans
12
Madhushankar B.N.
CPMU 2823 / 2516 madhushankar
13
Mekha G Mohan
MBGU 2831 / 2832 mekha
14
Poulomi Banerjee
MBGU 2819 poulomi
15
Prajwal Rao K
EMU   prajwalrao
16
Praveen Kumar
CPMU 2561 / 2562 / 2563 praveenk
17
Ramachandran B
MBGU 2841 chandranbrama
18
Rishikesh Gopal Lotke
MBGU 2831 rishikeshlotke
19
Satya Krishna Pentakota
MBGU 2865 satya_krishna
20
Satyendra Prasad
EMU 2632 stndrprasad
21
Snehajyoti Chatterjee
MBGU 2841 jyotis
22
Somananda Sanyal
TSU 2903 somanandasanyal
23
Sonia Kulkarni
MBGU 2813 sonia
24
Srikanth R
CPMU 2857 srikanthr
25
Subhankar Chakraborty
EOBU   subhankarc
26
Sunil Kumar K
ICMS 2529 sunilkumark
27
Umesh TG
EOBU 2803 umeshtg
28
Vasudeva Bhat
MBGU 2865 / 2868 vbhat
29
Vijay Venugopalan
CPMU   vvijay