Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research
Jakkur, Bangalore-560 064, India

Materials Theory Group


Our Collaborators


 • Pushan Ayyub
 • Dhananjai Pandey
 • Ajay K Sood
 • U Ramamurty
 • S Ranganathan
 • Vikram Jayaram
 • G Mohan Rao
 • D D Sarma
 • M S Hegde
 • S Natarajan
 • J Gopalakrishnan
 • A Umarji
 • S B Krupanidhi
 • K S Narayan
 • C N R Rao
 • T K Maji
 • A Sundaresan
 • G U Kulkarni
 • Chandrabhas Narayan
 • Kanishka Biswas
 • Ranjan Datta
 • S M Shivaprasad
 • Ashok Ganguli
 • Goutam Sheet
 • T Pradeep
 • C S Sundar
 • Murali Sastry

 • H R Krishnamurty
 • V B Shenoy
 • Srikanth Sastry
 • Shobhana Narasimhan
 • S K Pati
 • Tanusri Saha-Dasgupta

 • Savita Pundlik
 • Suchismita Sanyal
 • M Dixit-Bharadwaj

 • Karin M Rabe
 • Efthimios Kaxiras
 • Nicola Spaldin
 • Jaejun Yu
 • Y Kawazoe
 • Ricardo Grau-crespo
 • T Nishimatsu
 • A K Cheetham
 • Jaichan Lee
 • K V Rao
 • R Ramesh
 • T S Fisher
 • K R Poppelmeier
 • V P Dravid
 • Ram Seshadri