Collaborations

Collaborations

 1. Our Collaborators
  • Pushan Ayyub
  • Dhananjai Pandey
  • Ajay K Sood
  • U Ramamurty
  • S Ranganathan
  • Vikram Jayaram
  • G Mohan Rao
  • D D Sarma
  • M S Hegde
  • S Natarajan
  • J Gopalakrishnan
  • A Umarji
  • S B Krupanidhi
  • K S Narayan
  • C N R Rao
  • T K Maji
  • A Sundaresan
  • G U Kulkarni
  • Chandrabhas Narayan
  • Kanishka Biswas
  • Ranjan Datta
  • S M Shivaprasad
  • Ashok Ganguli
  • Goutam Sheet
  • T Pradeep
  • C S Sundar
  • Murali Sastry

  • H R Krishnamurty
  • V B Shenoy
  • Srikanth Sastry
  • Shobhana Narasimhan
  • S K Pati
  • Tanusri Saha-Dasgupta

  • Savita Pundlik
  • Suchismita Sanyal
  • M Dixit-Bharadwaj

  • Karin M Rabe
  • Efthimios Kaxiras
  • Nicola Spaldin
  • Jaejun Yu
  • Y Kawazoe
  • Ricardo Grau-crespo
  • T Nishimatsu
  • A K Cheetham
  • Jaichan Lee
  • K V Rao
  • R Ramesh
  • T S Fisher
  • K R Poppelmeier
  • V P Dravid
  • Ram Seshadri