RAs

First name Lab Telephone No. (prefix 2208) Primary email Research supervisor
Pavan Kumar Singeetham 2593 singeetham.pavan@gmail.com Santosh Ansumali
Abhijit Dhamanekar 2745 abhikd11@gmail.com Diwakar Seyyanur Venkatesan
Harish N Mirajkar 2837 harishnmirajkar@gmail.com Sreenivas K R