RAs

First name Lab Telephone No. (prefix 2208) Primary email Research supervisor
Abhijit Dhamanekar 2745 abhikd11@gmail.com Diwakar Seyyanur Venkatesan
Subrat Kotoky 2025 subrat.aec.jrt@gmail.com Diwakar Seyyanur Venkatesan
Harish N Mirajkar 2837 harishnmirajkar@gmail.com Sreenivas K R