Theory and Computation

Theory and Computation

I. S Balasubramanian  

2. Swapan K Pati  

3. Shobhana Narasimhan  

4. Umesh V Waghmare  

5. S Vidhyadhiraja  

6. Subir K Das  

7. Srikanth Sastry