Alumni

Alumni

Dr. Anindita Chakraborty , Ph.D
Dr. Arpan Hazra , Ph.D
Dr. Jayaramulu K. , Ph.D
Dr. Nivedita Sikdar , Ph.D
Dr. Papri Sutar , Ph.D
Dr. Prakash Kanoo , Ph.D
Dr. Ritesh Haldar , Ph.D
Dr. Satyanarayana Bonakala , Ph.D
Dr. Sohini Bhattacharyya , Ph.D
Dr. Sudip Mohapatra , Ph.D