RAs

First name Lab Telephone No. (prefix 2208) Primary email Research supervisor
Indrajit Mondal Mondal 2912 indrajitmondal898@gmail.com Giridhar U Kulkarni
Usha Manjunath Bhat 569 ushabhat07@gmail.com Ranjan Datta
Swanand Vishnu Solanke 2823 svsolanke@gmail.com Narayan K S
Saraswathi C 2912 saraswathic.c@gmail.com Giridhar U Kulkarni
Bharath B 2912 bharathdhb@gmail.com Giridhar U Kulkarni
Soumitra Barman 2932 soumitrabarman1990@gmail.com Tapas Kumar Maji
Nilanjana Das Saha 2583 nilanjanadas23@gmail.com Sarit S Agasti
Prashant Kumar 2823 prashantk@jncasr.ac.in Narayan K S
Sudip Das 2809 das.sudip37@gmail.com Balasubramanian Sundaram