RAs

First name Lab Telephone No. (prefix 2208) Primary email Research supervisor
Manojit Ghosh 2802 manojitmath@gmail.com Meheboob Alam
Pavan Kumar Singeetham 2593 singeetham.pavan@gmail.com Santosh Ansumali
Abhijit Dhamanekar 2745 abhikd11@gmail.com Diwakar Seyyanur Venkatesan